ZARZĄDZENIE NR OR.0050.238.2022 WÓJTA GMINY MIEDŹNA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023-2030
Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam
§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 - 2030.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.239.2022 WÓJTA GMINY MIEDŹNA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2023
Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządzam:
§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej na rok 2023.
§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Miedźna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:
1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023,
2) materiały informacyjne.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Miedźna.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy
Jan Słoninka