Zamawiający:
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Tytuł przetargu:
Remont kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a.Spełniają warunki określone w art.22 ust 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych.
b.Wykonają zamówienie w terminie 12.09.2008 r.
c.Udzielą 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone i zabudowane elementy.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie


Termin realizacji:
11.07.2008 r do 29.08.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Beata Knop tel.: (032) 211 63 54

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Oferty można składać do:
2008-07-03 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-07-03 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:


Uwagi:
Miedźna, 07.07.2008 r.Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej informuje Pana , że przetarg na Remont kuchni w Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej odbył się 03.07.2008 r. o godz 9 15 i został unieważniony. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Firmy uczestniczące