OR.2110. 5.2022

 

WÓJT GMINY MIEDŹNA

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

            ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarzadzania Kryzysowego

       w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 

1.      wykształcenie: wyższe

2.      znajomość przepisów ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzaniu kryzysowym oraz o ochronie informacji niejawnych. Wiedza ogólna  w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, znajomość ustawy o finansach publicznych o ochronie danych osobowych, o zamówieniach publicznych,

3.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,

4.      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

6.      obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1.      inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2.      umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych sprawozdań,

3.      odpowiedzialność i dokładność,

4.      zdolności analityczne,

5.      umiejętność pracy w zespole

6.      umiejętność interpretacji procedur i przepisów prawnych,

7.      sprawna i efektywna organizacja pracy.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1.      Planowanie i koordynacja działań w zakresie realizacji zadań obronnych wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Opracowanie i aktualizacja planów obrony cywilnej gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania OC.

3.      Prowadzenie magazynu obrony cywilnej.

4.      Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji w zakresie akcji kurierskiej.

5.      Prowadzenie kancelarii informacji niejawnej.

6.      Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego

7.      Prowadzenie działań w celu zapobiegania lub usuwania skutków klęski żywiołowej na terenie gminy.

 

Szczegółowy zakres czynności zostanie ustalony po zakończeniu procedury naboru.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Praca biurowa, przy monitorze powyżej 4 godzin. Występują bariery architektonicznw dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

 

Wymagane dokumenty i  oświadczenia 

 

1.      list motywacyjny,

2.      życiorys (CV)z opisem dotychczasowej kariery zawodowej i przedstawieniem dodatkowych umiejętności,

3.      kwestionariusz osobowy, (plik do pobrania)

4.      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5.      kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

6.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe, (plik do pobrania)

7.      oświadczenie  kandydata o nieposzlakowanej opinii,

8.      oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności, (plik do pobrania)

9.      oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. (plik do pobrania)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonych i opisanych kopertach: „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (I piętro) lub przesyłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131,  43-227 Miedźna.

Dokumenty należy składać do dnia 22 września 2022 r. w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.miedzna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miedźna.

 

Dodatkowych informacji o naborze udziela Sekretarz Gminy Miedźna

 

Inne informacje:

1.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

2.      Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu kwalifikacyjnego drogą telefoniczną lub e-mailową.