Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art.37 ust.1, art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108).


Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej.


Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości

(w tym 22% Vat)

1.

1880/300,5087 ha

KA1P/00037127/1Wola

przy ulicach

Pszczyńskiej

i MiędzyrzeckiejDziałki niezabudowane

1.U/P podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo

- produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków:

zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1 w szczególności § 4 oraz określonych w ust.3.

239 100,00


2.

1893/310,3588 ha

KA1P/00016908/7

168 600,00

Działki są obciążone służebnością drogi.


1/ Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2008r. o godz. 1200 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.

2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 14000,00zł (słownie: czternaście tysięcy złotych) na działki numer 1880/30 i 1893/31 przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki odpowiedniej w danym przedziale. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.

3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5/ Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie (032) 211-61-96 wew 20