Ogłoszenie o przetargu

Na podstawie art.37 ust.1, art.38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30 listopada 2004r. Dz. U Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami), § 6, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108).


Wójt Gminy Miedźna ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miedźna położonych w Woli przy ulicach Pszczyńskiej i Międzyrzeckiej


Lp

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości

(w tym 22% Vat)


1.

1889/31

0,1479 ha

KA1P/00016908/7

Wola

przy ulicach

Pszczyńskiej

i Międzyrzeckiej

Działki niezabudowane

3.UM przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo -mieszkaniowa, w ramach której ustala się wykorzystanie terenu na potrzeby:

1) Zabudowy usługowej, w tym:

usługi handlu i gastronomii oraz budynki zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu pensjonatu;

2) Zabudowy mieszanej usługowo – mieszkaniowej związane z wykorzystaniem na cel usług:

a) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego więcej niż 30% powierzchni ogólnej tego budynku,

b) w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego parterów tego budynku i nie więcej niż 50% powierzchni ogólnej tego budynku.

51 765,00

2.

1890/31

0,1884 ha

KA1P/00016908/7

65 940,00


3.

1894/310,4206 ha

KA1P/00016908/7

Wola

przy ulicach

Pszczyńskiej

i Międzyrzeckiej

Działki niezabu

dowane

1.U/P podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa usługowo -produkcyjna, w ramach której ustala się użytkowanie terenu na potrzeby zabudowy usługowej, w tym budynków:

zamieszkania zbiorowego wyłącznie w postaci hotelu, motelu, pensjonatu; użyteczności publicznej;usług handlu i gastronomii oraz obiektów produkcyjnych i działalności rzemieślniczej, z zastrzeżeniem ustaleń ogólnych zawartych w rozdz. 1, w szczególności § 4 oraz określonych w ust.3.

197 700,00Działki są obciążone służebnością drogi.


1/ Przetarg odbędzie się w dniu 08.07.2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.


2/ W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) na działki nr 1889/31 i 1890/31, oraz 14 000,00zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) na działkę nr 1894/31 przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki odpowiedniej w danym przedziale. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.


3/ Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.


4/ Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


5 /Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA lub telefonicznie pod nr (032) 211-61-96 wew 20