OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 30.11.2004r.Dz.U. z 2004r. nr 261 poz.2603 z późniejszymi zmianami), §6, §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. nr 207 poz.2108).


Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Woli przy ul. Garażowej .


Lp.

Nr działki

Powierzchnia

Nr

Kw

Położenie

Opis

Przeznaczenie

Cena nieruchomości gruntowej

brutto

1.

1523/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

2.

1524/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

3.

1525/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

4.

1526/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

5.

1527/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

6.

1528/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

7.

1529/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

8.

1530/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

9.

1533/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

10.

1534/6

i 1540/6

w 1/20 cz.

27 m2

39,65 m2

9 163

40 659

Wola

przy ul. Garażowej

działka niezabudowana

teren garaży oznaczony symbolem 25 KS

2600 zł

1/Przetarg odbędzie się w dniu 11.06.2008r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, zgodnie z regulaminem publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zatwierdzonym przez Wójta Gminy Miedźna.


2/W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium nie później niż na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu w formie wpłaty gotówkowej w wysokości 200 zł (słownie:dwieście złotych) przelewem na konto Urzędu Gminy Miedźna Bank Spółdzielczy Miedźna nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Wpłacenie wadium upoważnia do wzięcia udziału w przetargu. Za dzień wpłacania wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty. Wpłata wyżej określonego wadium upoważnia do licytacji jednej działki odpowiedniej w danym przedziale. Możliwość licytacji większej liczby działek uzależniona jest od wpłaty ilości wadium.


3/Wadium zwraca się w terminie do trzech dni od dnia zamknięcia przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał, a wpłacone wadium uczestnika który wygrał przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.


4/Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


5/Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.


Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie

Gminy Miedźna w REFERACIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY

ŚRODOWISKA, GEODEZJI I MIENIA, lub telefonicznie (032) 211-61-96

wew 20