Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Pszczyńskiej w Woli"

CPV:
45233222-1 , 45233140-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
termin realizacji zamówienia: 05.06.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Zachariasz - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, nr fax (032) 211-60-89, Andrzej Szweda - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Remontów.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :"Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA"

Oferty można składać do:
2008-04-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-04-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena oferty - 100 %


Wadium:
3 500,00 zł.

Uwagi:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 UPZP.
2. Wykonają zamówienie w terminie określonym w pkt VII SIWZ
3. Udzielą 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
4. Posiadają minimum 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z aktualna przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
5. Wykonali minimum 2 roboty w przeciągu ostatnich 5 lat, w rodzaju, zakresie i wartości tożsamych z przedmiotem zamówienia.
6. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000,00 złotych,
7. Posiadają niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia, w ilości nie mniejszej jak w załączniku nr 7,
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia robót podwykonawcom.


Firmy uczestniczące