1) Strategia rozwoju gminy w kontekście nowej perspektywy finansowej z Unii Europejskiej i Polskiego Ładu na lata 2022 - 2028.

2) Spotkanie z kierownictwem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.- w celu określenia strategii związanej z finansowaniem modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz budową nowej oczyszczalni w Gminie Miedźna.

3) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania zadań, budżetu Gminy za 2021 rok oraz raportu o stanie gminy.

4) Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 rok.

5) Przygotowanie propozycji podatkowych na 2023 rok.

6) Udział w pracach nad projektem budżetu na 2023 rok.

7) Omówienie zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem i analiza poniesionych już wydatków na budowę Szkoły Podstawowej we Frydku.

8) Realizacja inwestycji gminnych w aspekcie finansowania ze środków zewnętrznych - Nowy Ład i środku unijne z Funduszu Odbudowy.

9) Analiza kosztów gospodarki odpadami w Gminie Miedźna.

10) Ocena możliwości zagospodarowania terenów pokopalnianych z udziałem przedstawiciela KSSE.

11) Bieżąca analiza realizacji budżetu i opiniowanie projektów uchwał.