1) Kontrola realizacji Uchwał Rady Gminy Miedźna za rok 2021 oraz wniosków pokontrolnych.

2) Analiza kosztów wybranych placówek oświatowych – przedszkola.

3) Wydanie opinii do wykonania budżetu gminy za rok 2021 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

4) Analiza środków wydatkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli.

5) Kontrola środków wydatkowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6) Kontrola wykorzystania dotacji przekazanych klubom sportowym.

7) Omówienie zaawansowania prac zgodnie z harmonogramem i analiza poniesionych już wydatków na budowę Szkoły Podstawowej we Frydku.