W sprawie:
przyjęcia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miedźna

Data uchwały:
2022-02-22

Numer uchwały:
XLIII/322/2022

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego