Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźna reprezentowana przez Wójta Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60, adres e-mail:urzad@miedzna.pl.

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 60 wew. 26, adres e-mail: iod@miedzna.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe, w postaci wizerunku, zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę, - przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym pracowników a także innych osób przebywających na terenie Urzędu Gminy w Miedźnej w obszarze monitorowanym.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c) i e) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez nie dłuższy niż 30 dni. Nagrania kasowane są automatycznie(nadpisywane kolejnymi zapisami). W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator podjął decyzję, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

8. Dane udostępnia się tylko i wyłącznie na wniosek właściwym organom państwa w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w postaci wizerunku, jest konieczne w związku z realizacją przez Gminę zadania ustawowego. Konieczność ta wynika głównie z określonej sytuacji, w której Pani/Pan się znajduje, tzn. korzystanie dobrowolnie z mienia użyteczności publicznej. Na obiekcie widnieje stosowna informacja o monitorowaniu.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.

Wójt Gminy Miedźna

Jan Słoninka