Symbol:
6733 / 6730.1

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art. 59 ust.1 i art. 60 ust. 1 oraz art. 61 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2021 r. poz.741 / i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /Dz. U. Nr 164, poz. 1588/ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2021 r. poz. 735 t. j./

Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 598 PLN.
2. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a) decyzje wydawane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,
b) decyzje dotyczące inwestycji, których Inwestorem jest jednostka budżetowa, jednostka samorządu terytorialnego i inne
podmioty określone w art. 7 pkt 1-6 ustawy o opłacie skarbowej.
3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub
kopię: 17 PLN od każdego pełnomocnictwa.
Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub
kopia:
- poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
4. Opłata skarbowa za zmianę decyzji administracyjnej: 10 PLN.
5. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji administracyjnej: 56 PLN.


Termin odpowiedzi:
bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów, z wyłączeniem okresu uzgadniania inwestycji przez inny organ

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Załącznik mapowy zgodnie z art. 61 ust.5a winien obejmować obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu terenu

Dokumenty
  • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (wymagany)