Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XLI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 21 grudnia 2021 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna. Tematem obrad sesji będzie:

„Podejmowanie uchwał”.

 

W załączeniu porządek obrad XLI sesji Rady Gminy Miedźna.

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców, by pozostali w swoich domach. Przebieg obrad Rady mogą śledzić za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

 

Link do transmisji znajduje się na stronie:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad XLI sesji Rady Gminy w dniu 21 grudnia 2021 r.

1.      Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Ustalenie porządku obrad XLI sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z sesji XL z dnia 30 listopada 2021 r.

4.      Interpelacje i zapytania radnych.

5.      Przedstawienie projektu budżetu na rok 2022.

6.      Przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów do przedłożonego projektu budżetu gminy na rok 2022.

7.      Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Miedźna projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.

8.      Dyskusja nad projektem budżetu.

9.      Omówienie i podjęcie uchwał:

a)      Projekt A/41 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/216/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2021 – 2030;

b)      Projekt B/41 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2021;

c)      Projekt C/41 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2022 – 2030;

d)      Projekt D/41 w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2022;

e)      Projekt E/41 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Biała;

f)       Projekt F/41 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11.  Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnychn w Gminie Miedźna.

12.  Wolne wnioski i zapytania.

13.  Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy.