Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi w zakresie realizacji chodnika i zarurowania rowu, w ramach pasa drogowego w Miedźnej ul. Pszczyńska od km 58+371 do km 58+941"

CPV:
45233222-1 , 45232410-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
15.10.2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Czesław Zachariasz - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów, Andrzej Szweda - Podinspektor w Referacie Inwestycji i Remontów.

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres :"Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA"

Oferty można składać do:
2008-04-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2008-04-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Miedźnej

Kryteria wyboru:
cena oferty - 100 %

Wadium:
wadium w wysokości 24 000,00 zł.

Uwagi:

1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 UPZP.
2. Wykonają zamówienie w terminie określonym w pkt VII SIWZ
3. Udzielą 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.
4. Posiadają minimum:
a) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z aktualna przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
b) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami drogowymi, posiadającą prawo pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z aktualna przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
5. Wykonali minimum 2 roboty w przeciągu ostatnich 5 lat, w rodzaju, zakresie i wartości tożsamych z przedmiotem zamówienia.
6. Posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 złotych,
7. Posiadają niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia, w ilości nie mniejszej jak w załączniku nr 5,
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót drogowych w podwykonawstwie, pod warunkiem dokładnego sprecyzowania na etapie oferty części zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, ze wskazaniem podmiotu, który będzie je wykonywać. W pozostałej części wykonawstwo siłami własnymi.
Ocena spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez wykonawców w ofercie.


Firmy uczestniczące