Zarządzenie Nr OR.0050.177.2021
Wójta Gminy Miedźna

z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j. ze zm.) w związku z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów -przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Miedźna, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – dla zadań pod nazwą:

a) "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku w 2022 roku”,

b) "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach w 2022 roku”.

§ 2. 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2) działają w organizacji pozarządowej lub w podmiotach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. W skład komisji konkursowej nie mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na realizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenieo stronniczość lub interesowność.

3. Podmioty działające na terenie gminy Miedźna lub na rzecz jej mieszkańców zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub elektronicznie na adres e-mail: urzad@miedzna.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r.

§ 3. 1. Wyboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona Wójt Gminy Miedźna.

2. Wójt Gminy Miedźna powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Referatu Organizacyjnego.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Miedźna.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Jan Słoninka