Załącznik Nr 1 do zarządzenia

Nr OR.0050.168.2021
Wójta Gminy Miedźna

z dnia 22 listopada 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji:

Zadanie nr 1: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Miedźna do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pszczynie z siedzibą w Piasku w 2022 roku”

- wysokość środków przeznaczona na ww. zadanie: 72 000,00 zł

- termin realizacji: 03.01.2022 r.- 22.12.2022 r.

Zadanie nr 2: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Polskiego Związku Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabiliatcyjne dla dzieci i młodzieży, organizacja pozarządowa z siedzibą w Rudołtowicach w 2022 roku"

- wysokość środków przeznaczona na ww. zadanie: 34 592,00 zł

- termin realizacji: 03.01.2022 r.- 23.12.2022 r.

Celem zadań jest: umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki przez dzieci niepełnosprawne.

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t. j. ze zm.)

2.Podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3.Realizacja zadania publicznego musi w całości mieścić się w zakresie działalności statutowej Organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji przez gminę Miedźna na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2.Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć na wzorze przyjętym Rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem a Organem zlecającym, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania publicznego powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4.Dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6.Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

-odwołania konkursu bez podania przyczyn,

-zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

-nie wybrania żadnej oferty,

-przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.

7.Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

8.Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.

9.W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

10. Na etapie oceny formalnej odrzucone zostaną oferty:

- złożone po terminie określonym w ogłoszeniu,

- złożone na niewłaściwym formularzu,

- złożone przez podmiot nieuprawniony,

- niezgodne z kwestiami budżetowymi narzuconymi w ogłoszeniu.

11. Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania ofert pod względem formalnym.

W przypadku uchybień formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania drogą mailową wezwania. Brak dokonania uzupełnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

IV. Wymagane załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry oraz dopuszczenie samochodu do udziału w ruchu drogowym.

Ww. dokumenty mogą być przedstawione w kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (kserokopia/każda skserowana strona powinna być opatrzona datą, napisem „zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczątką organizacji/podmiotu, podpisana przez osoby do tego upoważnione). Dokumenty powinny być spięte i umieszczone np. w skoroszycie.

V.Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej (1 piętro) lub przesłać pocztą, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna do 13.12.2021 r., decyduje data wpływu oferty do UG Miedźna/. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach /nazwa podmiotu, nazwa zadania, na które została złożona oferta/ z dopiskiem „Konkurs na dowóz ………./wpisać treść zadania zgodnie z pkt. I/”.

VI.Tryb wyboru ofert:

1.Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

2.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe pod względem formalno-prawnym i merytorycznym.

3.Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.

4.Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.

5.O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

1.Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

Skala ocen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanej dotacji

……pkt

……pkt

……pkt

……pkt

……pkt

……pkt

Maksymalna liczba punktów

……pkt

2. Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów. Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punków możliwych do uzyskania.

3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia: 27.12.2021 r.

IX. Ogólne warunki realizacji zadań publicznych

1.Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w 2 transzach.

2.Przyznane środki finansowe na realizację zadania w ramach I transzy zostaną przekazane na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3.Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie.

4.Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową i harmonogramem wykonania zadania.

5.Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

- stanu realizacji zadania,

- efektywności,

- rzetelności i jakości wykonania zadania,

-prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

-prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującego – Organ zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego – Organ zlecający.

6.Sprawozdanie częściowe oraz końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.

7.Organ zlecający dodatkowo może żądać częściowych sprawozdań, w tym miesięcznych lub kwartalnych z wykonania zadania.

8. Dopuszcza się w trakcie realizacji zadania możliwość dokonywania przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztorysu o 10 %, z zachowaniem danego kosztu oraz nie dodając nowego. Zmiany powyżej 10 % oraz utworzenie nowej pozycji kosztorysu wymagają zawracia ankesu do umowy, po uprzednim przedstawieniu zaktualizowanej kalkulacji kosztów.

9.Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. ze zm.).

10.Warunkiem przekazania kolejnej transzy środków jest zatwierdzenie rozliczenia częściowego poprzednio otrzymanej transzy.

11.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na podstawie przedłożonej oferty.

X. Informacja o zrealizowanych przez gminę Miedźna w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

Na realizację powyższych zadań dowozu dzieci niepełnosprawnych z budżetu Gminy Miedźna w 2021 r. przeznaczono- 90 398, 00 złotych, a w 2020 r. przeznaczono- 71 895, 60 złotych.

Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu ofert uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy ul.Wiejska 131 43-227 Miedźna lub telefonicznie- tel. /32/ 211-61-96.

 

Wójt Gminy

Jan Słoninka