Wójt Gminy Miedźna przeznacza do oddania w najem - na czas nieoznaczony - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienioną nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów: Numer działki

Numer jednostki rejestrowej

Powierzchnia działki

Symbol użytku

299/17

G795

0,0660 ha

Bi

211/17

G1072

0,0599 ha

Bi

Budynek całkowicie podpiwniczony, II-kondygnacyjny, o pow. zabudowy 291 m2 według danych z kartoteki budynków. Budynek parterowy został dobudowany w późniejszym czasie, tj. w latach 90-tych XX wieku, pozostała część budynku pochodzi z lat 70-tych ubiegłego wieku. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Rzut budynku jest nieregularny. Budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, telefoniczną, centralnego ogrzewania, odgromową. Wentylacja pomieszczeń - grawitacyjna. Źródłem ciepła jest piec gazowy zlokalizowany w piwnicy.

Powyższy budynek zlokalizowany na działkach o numerach 299/17 o pow. 0,0660 ha, 211/17 o pow. 0,0599 ha przy ul. Długiej 41, 43-227 Góra. Identyfikator budynku 241003_2.0003.1287_BUD. W budynku zlokalizowana jest przychodnia zdrowia, biuro sołtysa.

Budynek został wyremontowany w ramach termomodernizacji w 2018 r. Wykonano: nowe pokrycie dachu, nowe orynnowanie, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono okna i drzwi wejściowe.

Położenie nieruchomości: województwo śląskie, powiat pszczyński, jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0003, Góra, arkusz mapy 9, ul. Długa 41. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane budynki mieszkalne, parking, boiska sportowe.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie - prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1P/00042091/7 - dla działki nr 299/17 i KA1P/00039171/8 - dla działki 211/17, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Miedźna.

Opis nieruchomości / oznaczenie przedmiotu najmu : nieruchomość przeznaczona do oddania w najem - na czas nieoznaczony - stanowi lokal użytkowy składający się z kilku pomieszczeń i klatki schodowej o łącznej powierzchni 59,00 m2, usytuowany na I piętrze budynku przy ul. Długiej 41 w Górze. Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/17 o pow. 0,0660 ha, 211/17 o pow. 0,0599 ha przy ul. Długiej 41 w Górze. Do lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu prowadzi odrębne wejście z zewnątrz. Zestawienie poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład ww. lokalu: korytarze - pow. 13,66 m2, klatka schodowa - 10,10 m2, wc - 3,91 m2, pomieszczenia użytkowe o pow. 12,61 m2, 11,91 m2, 6,81 m2.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej.

Termin zagospodarowania nieruchomości: od dnia obowiązywania umowy najmu.

Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz najmu obliczany jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.0050.208.2020 Wójta Gminy Miedźna z dnia 12.11.2020 r. w sprawie wysokości minimalnych miesięcznych stawek czynszu najmu lokali użytkowych - stanowiących własność Gminy Miedźna - dla nowo zawieranych umów najmu, wysokość minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miedźna dla nowo zawieranych umów: z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej ustalona została na kwotę 13,00 zł za 1 m2 netto (słownie: trzynaście złotych 00/100). Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).

Czynsz za najem lokalu wyliczony zostanie w oparciu o najwyższą zaoferowaną - w wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego - stawkę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej ww. lokalu, powiększoną o podatek od towarów i usług VAT.

Najemca zobligowany będzie we własnym zakresie do zawarcia umów z dostawcami mediów oraz usług, do uiszczania opłat za media, wywóz stałych odpadów komunalnych oraz ponoszenia innych ciężarów związanych z przedmiotem najmu.

Termin wnoszenia opłat: czynsz najmu: miesięcznie z góry, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca bez osobnych wezwań w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Miedźna.

Zasady aktualizacji opłat (zmiana stawki czynszu): wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim, za rok poprzedzający dokonywaną waloryzację. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa. Zmiana czynszu dokonywana będzie w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia wynajmującego, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. W przypadku, gdy wskaźnik, o którym mowa w § 1 jest ujemny, stawka czynszu pozostaje bez zmian. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas nieoznaczony.