W sprawie:
zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub zabytków znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków znajdujących się na terenie Gminy

Data uchwały:
2021-09-28

Numer uchwały:
XXXVIII/289/2021

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego