Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Miedźna

 

podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu na okres 21 dni:   od dnia 08.09.2021 r. do dnia 29.09.2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem - na czas oznaczony dziesięciu lat -  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych (lokal użytkowy o powierzchni 414,12 m2), w drodze bezprzetargowej:      

·         lokal użytkowy składający się z 25 pomieszczeń o łącznej powierzchni 414,12 m2  z prawem korzystania z części wspólnych, usytuowany na parterze budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli, 43-225. Przedmiotowy budynek biurowo-usługowy, wolnostojący, III-kondygnacyjny (przyziemie, parter i piętro), niepodpiwniczony zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1746/37 o powierzchni 0,5122 ha, Wola, ul. Poprzeczna 1.

Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład   ww. lokalu: 53,57 m2, 14,08 m2, 7,94 m2, 28,85 m2, 4,16 m2, 13,88 m2, 2,65 m2, 9,65 m2, 14,88 m2, 2,98 m2, 15,81 m2, 1,51 m2, 2,10 m2, 3,05 m2, 3,71 m2, 15,58 m2, 19,10 m2, 4,05 m2, 19,41 m2, 80,20 m2, 31,46 m2, 17,60 m2, 16,11 m2, 16,37 m2,                     15,42 m2.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola,  arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa gruntów G1168, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.1152_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna w księdze wieczystej Nr KA1P/00039083/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych przez CONVERTERE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony dziesięciu lat.

 

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.