Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.

 

Lokal użytkowy zlokalizowany na II piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Sportu
 i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola /Kryta Pływalnia/

 

1.      Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się na II piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9,
43-225 Wola usytuowanego na działce nr 1851/31, obręb Wola, księga wieczysta
nr KA1P/16908/7.

2.      Powierzchnia przedmiotu najmu: 83,14 m2

3.      Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy.

4.      Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.

5.      Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.

6.      Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej.

7.      Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu                   i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.

Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za zużycie mediów oraz podatek od nieruchomości (tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.

8.      Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu                     o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.

Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.

9.      Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej                              z/s w Woli w dniu 23.08.2021 r. na okres 21 dni.

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..