Wójt Gminy Miedźna zaprasza mieszkańców Gminy Miedźna do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w  sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miedźna.


Na Państwa opinie oczekujemy   do dnia  08.06.2021 r. do godz. 14:00.


 Formą konsultacji jest umieszczenie projektu uchwały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Można je składać za pomocą formularza zgłaszania opinii:

  • osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres : urzad@miedzna.pl,
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43–227 Miedźna (decyduje data wpływu do Urzędu).