INFORMACJA
WÓJTA GMINY MIEDŹNA
z dnia 19 kwietnia 2021r.
 
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku zwyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Miedźnej zarządzonymi
na dzień 9 maja 2021r.

 

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz.1319)
Wójt Gminy Miedźna

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania    w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Miedznej zarządzonymi na dzień 9 maja 2021r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Miedźna w terminie od dnia  19 kwietnia 2021r. do dnia 4 maja 2021r. w następujących godzinach:


poniedziałek od 7.30 do 17.00,

wtorek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30,

piątek od 7.30 do 14.00.

 

na pisemny wniosek wyborcy (§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców Dz. U. z 2015 r. poz. 5 oraz z 2019 r. poz. 727).

 

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 16 rozporządzenia).

 

 

Wójt Gminy

 

Jan Słoninka