Symbol:
5011

Wydział:
Biuro Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks Wyborczy Dz.U. 2020 poz.1319

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Jednostka odpowiadająca:
Biuro Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Art. 28. § 1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.
§ 3. W wyborach uzupełniających do Senatu przepis § 1 ma zastosowanie tylko do wyborców stale zamieszkałych na obszarze okręgu wyborczego, w którym przeprowadza się wybory uzupełniające.
§ 4. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyborcy nigdzie niezamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.Dokumenty