ZARZĄDZENIE NR OR.0050.36.2021

WÓJTA GMINY MIEDŹNA

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków

komisji oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkuru ofert

    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.713 t.j. ze

zm.) w związku z art. 15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz.U. 2020.1057 t.j. ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić otwarty nabór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych na

członków komsji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań

publicznych gminy Miedźna, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie, w zakresie działania na rzecz ochrony zwierząt - dla zadania pod nazwą:

„Opieka nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miedźna oraz zapobieganie bezdomności

zwierząt w 2021 r.”.

§ 2. 1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujęce kryteria:

1) obywatelami RP i korzystają w pełni praw publicznych,

2) działają w organizacji pozarządowej lub podmiotach, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. W skład komisji konkursowej mogą być powołani reprezentanci podmiotów, które ubiegają się w danym

postępowaniu konkursowym o środki z budżetu na relizację zadań lub pozostają z oferentami w takich relacjach,

które mogłyby wywołać podejrzenie stronniczości lub interesowność.

3. Podmioty działające na terenie gminy Miedźna lub na rzecz ochrony zwierząt zgłaszając kandydatury na

formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia w Kancelarii Urzędu Gminy

Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub elektronicznie na adres e-mail: urzad@miedzna.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2021 r.

§ 3. 1. Wybór kandydatów - przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej dokona

Wójt Gminy Miedźna.

2. Wójt Gminy Miedźna powołuje komisję konkursową najpóźniej w dniu jej pierwszego posiedzenia.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom

nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.