1) Analiza kosztów wybranych placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli oraz Szkoła Podstawowa we Frydku).

2) Wydanie opinii do wykonania budżetu gminy za rok 2020 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

3) Kontrola wykorzystania dotacji przekazanej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z s. w Woli.

4) Analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Miedźna.

5) Analiza realizacji umów zawieranych przez gminę Miedźna.

6) Kontrola wydatków w zakresie ochotniczych straży pożarnych.

7) Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i realizacji Uchwał Rady Gminy Miedźna.