1. Analiza kosztów wybranych placówek oświatowych (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miedźnej oraz Liceum Ogólnokształcące w Gilowicach).

2. Wydanie opinii do wykonania budżetu Gminy za rok 2019 i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.

3. Kontrola dotacji udzielanych przez Gminę Miedźna.

4. Analiza kosztów remontu mostu Bronisław w Woli.

5. Kontrola wybranych zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z s. w Woli.

6. Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej i realizacji Uchwał Rady Gminy Miedźna.