<>

Wójt Gminy Miedźna

Na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ust. 1 i ust. 2

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)

Ogłasza otwarty konkurs ofert

Na realizację w 2021 roku – w formie powierzania – niżej wymienionego zadania publicznego przez organizację pozarządowe oraz podmioty określone a art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego, na terenie gminy Miedźna na rzecz ochrony zwierząt.

I RODZAJ ZADANIA

Zadanie pod nazwą: Opieka nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miedźna oraz zapobieganie bezdomności zwierząt w 2021 r.

1.Cel zadania: Celem realizacji zadania jest zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez ograniczenie rozmnażania się kotów wolnożyjących oraz opieka nad kotami wolnożyjącymi.

2.Organizacja/podmiot który zostanie wybrany w drodze postępowania konkursowego zobowiązany będzie w szczególności, do:

1)Odłowienia i transportowania kotów wolno żyjących do zakładu leczniczego w celu przeprowadzenia zabiegów chirurgicznych kastracji lub sterylizacji,

2)Opiece nad zwierzęciem w wymaganym czasie po dokonanym zabiegu, a następnie wypuszczanie ich na teren, z którego zostały zabrane albo na inny teren przyjazny kotom wolno żyjącym,

3)Oznakowania kotów po przebytym zabiegu poprzez nacięcie trójkąta w prawym uchu,

4)Zakupu usług laboratoryjnych, leków oraz środków opatrunkowych,

5)Przeprowadzenia zabiegów odpchlenia oraz odrobaczania na kotach wolno żyjących,

6)Sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie poprzez dystrybucję karmy karmicielom lub we własnym zakresie, w szczególności w okresie zimowym,

7)Prowadzeniu na bieżąco rejestru wykonanych zabiegów.

Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie., których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności na rzecz ochrony zwierząt.

II TERMIN REALIZACJI ZADAŃ

Okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.

III WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ WW. ZADANIA

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania wynosi 9 000,00 zł.

IV KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

Wybór oferty na realizację konkretnego zadania, dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria.

Lp.

Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert

Skala ocen

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

1-5 pkt

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

1-5 pkt

3.

Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

1-5 pkt

4.

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

1-5 pkt

5.

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy  i praca społeczna członków

1-5 pkt

6.

Ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanej dotacji

1-5 pkt

Maksymalna liczba punktów

30 pkt

Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów.

Dotację otrzyma oferent, któremu przyznano najwyższą ilość punktów.

Ocenie punktowej wg powyższych kryteriów poddane zostaną oferty, które będą prawidłowe pod względem formalnym.

V ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1.Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji przez gminę Miedźna na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2.Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć na wzorze przyjętym Rozporządzeniem z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem a Organem zlecającym, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno być sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

4.Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

-odwołania konkursu bez podania przyczyn,

-zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

-nie wybrania żadnej oferty,

- przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.

6.Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.

7.W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie, przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

8.Oferty muszą być wypełnione w sposób czytelny.

9.Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta powinna być kompletnie wypełniona). Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu – należy to jasno zaznaczyć wpisując np. „nie dotyczy”, w przypadku znaku (*) postąpić wg instrukcji (niepotrzebne skreślić).

10.Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia/skorygowania ofert pod względem formalnym.

W przypadku wystąpień uchybień formalnych oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 4 dni licząc od dnia otrzymania drogą mailową wezwania. Brak dokonania uzupełnień we wskazanym terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.

11.Wymagane załączniki:

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje podmiotów, którym będą zlecone usługi weterynaryjne.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby reprezentujący dany podmiot.

Każdy z oferentów składa jeden komplet powyższych załączników bez względu na ilość składanych ofert.

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej, wraz z wymaganymi załącznikami, w Urzędzie

Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43 -227 Miedźna, wysłać pocztą tradycyjną lub na adres

kancelaria@miedzna.pl.

Termin składania ofert upływa: 16 marca 2021 r. (liczy się data wpływu do Zamawiającego).

Oferty należy składać w zamkniętej i opisanej kopercie: nazwa i adres organizacji pozarządowej, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert - Opieki nad kotami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miedźna oraz zapobieganie bezdomności w 2021 r.”, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

VII OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1.Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w 1 transzy.

2.Przyznane środki finansowe na realizację zadania zostaną przekazane na rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

3.Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie.

4.Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową i harmonogramem wykonania zadania.

5.Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

- stanu realizacji zadania,

- efektywności,

- rzetelności i jakości wykonania zadania,

- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującego – Organ zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego – Organ zlecający.

6.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.

7.Organ zlecający dodatkowo może żądać częściowych sprawozdań, w tym miesięcznych lub kwartalnych z wykonania zadania.

8.Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217).

9.Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na podstawie przedłożonej oferty.

10.Oferent realizujący zlecone zadanie publiczne jest zobowiązany (pod rygorem zwrotu uzyskanego dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi) do informowania w wydawanych (w ramach zadania) przez siebie publikacjach, materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, stronie internetowej), poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji informację i kierowaną do odbiorców ustną informację o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Gminę Miedźna.

VIII KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONANIU WYBORU OFERT

1.Przy dokonywaniu wyboru ofert na realizację zadania publicznego oceniane będzie:

a)możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów),

b)przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym celowość i zasadność ponoszonych wydatków,

c)realizacja zadań publicznych w roku poprzedzającym, w zakresie rzetelności wykonania zadania objętego umową oraz celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

d)dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

e)kompletność, prawidłowość i merytoryczna zawartość złożonej oferty,

f)merytoryczna wartość oferty (zasięg działania, cel działania, zakładane rezultaty realizacji zadania, osiągnięcia),

2.Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

IX TERMIN I TRYB WYBORU OFERTY

1.Wybór oferty na wykonanie zadania dokonany zostanie w terminie do 22 marca 2021 r.

2.Przy wyborze oferty stosowany jest tryb zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

3.Dotację otrzyma oferent, któremu przyznano najwyższą liczbę punktów.

4.Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

5.Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.

6.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7.Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.

8.Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.

9.O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

10. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać dofinansowanie z budżetu Gminy Miedźna. W przypadku przyznania niższej niż wnioskowana kwoty dotacji, oferent decydujący się na zawarcie umowy zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Miedźna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, zaktualizowanej oferty lub poszczególnych jej pozycji.

11. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyniku konkursu.

12. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

Szczegółowe informacje na temat otwartego konkursu ofert uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, tel. (32) 211-61-96 wew. 24 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna –  www.miedzna.pl                          

Miedźna, dnia 23.02.2021r.