Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Miedźna

na podstawie art. 14 ust. 1 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183) ogłasza otwarty konkurs ofert na „Świadczenie usług zdrowotno-diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedźnej”

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 Miedźna

 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii przez biegłych (lekarza psychiatrę i psychologa lub lekarza psychiatrę i specjalistę psychoterapii uzależnień) na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedźnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie badań,   sporządzenie wspólnej (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz ewentualne wskazanie rodzaju zakładu leczniczego wobec osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedźnej.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1.    Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.);

2.    Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 j.t. ze zm);

3.    Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1883 ze zm.);

4.    Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

 

 

 

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadań w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę: 9 000,00 zł.

 

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Badanie będzie przeprowadzane zgodnie z wcześniejszym ustaleniem terminu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oferenci muszą dysponować możliwością i miejscem realizacji zadania spełniającym warunki do przeprowadzenia badań psychiatryczno-psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

O udzielenie w/w zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają specjalizację w zakresie psychiatrii;

- posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne;

- posiadają przygotowanie merytoryczne

Realizatorzy zadania nie mogą być członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miedźnej. Realizator zadania powinien posiadać doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań i sporządzania opinii z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert, o których mowa powyżej, dokonywana  będzie przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Miedźna

2. Ocena formalna:

- czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

- czy oferta zawiera wszystkie potrzebne dokumenty oraz czy jest podpisana,

- czy oferta została złożona w terminie podanym w ogłoszeniu,

- czy oferta została złożona na zadanie określone w ogłoszeniu,

3. Ocena merytoryczna:

- kwalifikacje oraz wykształcenie,

- doświadczenie,

- adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

 

 

VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1)      Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres: gops@gops.miedzna.pl lub na piśmie w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

2)      Ofertę należy złożyć do dnia 12.02.2021 roku do godziny 14.00.

 

 

VII. TERMIN I MIEJSCE OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna oraz tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna do dnia 18.02.2021r.

 

 

 

VIII. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Od wyników konkursu można się odwołać do Wójta Gminy Miedźna w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

 

IX. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS, JEŻELI WSPÓŁFINANSOWANIE ZADANIA JEST WARUNKIEM OTRZYMANIA ŚRODKÓW

Nie wymagane.

 

X. WYMAGANE DOKUMENTY

- złożenie oferty na załączonym druku (załącznik nr 2),

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- zaświadczenie o wpisie do rejestru – jeśli to dotyczy,XI. UNIEWAŻNIENIE KONKURSU MOŻE NASTĄPIĆ WÓWCZAS GDY:

1)      Nie zostanie złożona żadna oferta

2)      Żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

Sekretariat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli pod nr telefonu: (32) 211 82 51