Symbol:
7230

Wydział:
Referat Inwestycji i Remontów


Podstawa prawna:

Na podstawie Art.104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 256), Art.20 pkt 8; Art.21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. z 2020r., poz. 470) oraz Uchwały nr XXVII/207/2020 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 24 listopada 2020 r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.


Opłaty:

1)     Opłatę nalicza się zgodnie z Uchwałą nr XXVII/207/2020 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 24 listopada 2020 r. W sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych.

2)     Opłatę należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia  otrzymania  decyzji na rachunek: Bank Spółdzielczy Miedźna nr  42 8446 0006 2001 0000 1179 0001 lub w kasie Urzędu Gminy Miedźna.


 Opłata skarbowa

1)     W/w decyzja w sprawie budownictwa mieszkaniowego – nie podlega opłacie skarbowej.

2)     Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy Wnioskodawca nie jest Inwestorem, pobiera  się opłatę w wysokości 17,00 zł.

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz.U. z 2020, poz. 256)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:

1)     Zajmujący pas drogowy, w terminie 30 dni przed planowanym zajęciem pasa, zobowiązany jest do złożenia wniosku do zarządcy drogi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego.

2)     Formularz wniosku pobrać: ze strony internetowej BIP lub w Referacie Inwestycji i Remontów

3)     Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna


Dokumenty :

- wniosek w/g załączonego wzoru