Symbol:
7230

Wydział:
Referat Inwestycji i Remontów

Podstawa prawna:

Na podstawie Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 256), Art.20 pkt 8; Art. 21 ust. 1 i Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. z 2020 r. poz. 470), oraz Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 29.01.2016 r. , poz. 124)


Opłaty:   Brak

 Opłata skarbowa

1)    Za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, gdy Wnioskodawca nie jest Inwestorem, pobiera  się opłatę w wysokości 17,00 zł.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 256, poz. 256)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:

1)     Formularz wniosku pobrać : ze strony internetowej BIP lub w Referacie Inwestycji i Remontów

2)     Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna