Strategia rozwoju gminy prócz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest drugim dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju danego obszaru. Wyrazem dążeń Władz Gminy Miedźna do określenia podstaw długoterminowego rozwoju tej społeczności lokalnej była decyzja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju Gminy Miedźna w latach 2002-2010, a obecnie kompleksowej aktualizacji 2008 - 2015.