Symbol:

31Wydział:

Referat Podatków i OpłatPodstawa prawna:

  1. Art. 67a, art.67b, art.220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.Termin odpowiedzi:

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.Jednostka odpowiadająca:

Referat Podatków i OpłatTryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.Uwagi:

Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochody Gminy Miedźna w formie:

- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę;

- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami;

- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury).

2) "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury) wraz z:

a) dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu;
b) oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia;
c) potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty);
d) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne);
e) kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat;
f) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości );
g) udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa);
h) innymi: na żądanie organu podatkowego.

3) informacje i dowody potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych, w tym:

a) formę opodatkowania działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym (np. karta podatkowa, ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów);
b) wielkość i strukturę przychodów oraz kosztów (np. przychody z działalności podstawowej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
c) obrót i wynik finansowy (w przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości należy dostarczyć bilans i rachunek zysków i strat);
d) wielkość i strukturę należności (nie dotyczy struktury według kontrahentów; podział na należności przeterminowane, nieściągalne, sporne, pozostałe; należy udokumentować postępowania prawne mające na celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań);
e) wielkość i strukturę zobowiązań krótko- i długoterminowych (w tym z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania przeterminowane; w przypadku kredytów długoterminowych należy podać kwoty rat przypadających do spłaty w bieżącym roku obrotowym);
f) wielkość i strukturę zobowiązań publicznoprawnych (zobowiązania wobec budżetu państwa; zobowiązania wobec gminy Miedźna; zobowiązania wobec ZUS; pozostałe zobowiązania; z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych);
g) majątek obrotowy (stan: zapasów, środków pieniężnych, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych).

4) wskazanie, czy podatnik (przedsiębiorca) wnosi o ulgę:

a) nie stanowiącą pomocy publicznej;
b) stanowiącą pomoc de minimis;
c) stanowiącą pomoc publiczną.

ad. a) w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

ad. b) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc de minimis należy złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami);
wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; • sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli podatnik nie ma obowiązku sporządzania takich sprawozdań należy złożyć oświadczenie w tej sprawie).

ad. c) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc publiczną w ramach jednego z przeznaczeń wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej należy wskazać przeznaczenie pomocy oraz złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” informacje sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zmianami);
• oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej;
• sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (sprawozdania nie są wymagane, jeżeli podatnik jest mikro- lub małym przedsiębiorcą i ubiega się o pomoc regionalną lub na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw albo na szkolenia, lub na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych).

5) oświadczenie, czy prowadzona przez podatnika (rolnika) działalność w sektorze rolnym, obejmuje:
a) produkcję pierwotną produktów rolnych;
b) przetwarzanie i obrót produktami rolnymi.

ad a) w tym przypadku należy złożyć:
• oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy de minimis
w rolnictwie;
• wszystkie zaświadczenia
o pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).


ad b) w tym przypadku podatnicy (rolnicy) mogą uzyskać pomoc de minimis na takich samych warunkach jak podmioty spoza rolnictwa i składają dokumenty zgodnie z pkt. 4b).

6) inne: na żądanie organu podatkowego.

7) W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów.