Symbol:

31Wydział:

Referat Podatków i OpłatPodstawa prawna:

  1. Art. 67a, art.220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł za pełnomocnictwo.Termin odpowiedzi:

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.Jednostka odpowiadająca:

Referat Podatków i OpłatTryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.Uwagi:

Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochody Gminy Miedźna w formie:

- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę;

- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami;

- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.Wymagane dokumenty:

1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym (ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury).

2) Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (ewentualny wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury) wraz z:

dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,
• oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia,
• potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
• udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
• kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat,
• udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości ),
• udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa)
• innymi: na żądanie organu podatkowego.

3) inne: na żądanie organu podatkowego.

4) W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:
• pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów.