Przedsiębiorcy, których sytuacja z powodu pandemii pogorszyła się mogą na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa indywidualnie wystąpić z wnioskiem w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej. We wniosku  muszą wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie podatku oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Aktualnie przedsiębiorcy mają do wyboru wnioskując o ulgę w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty podatków przyporządkować pomoc jako:

-  pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w ramach zatwierdzonego Programu SA.57172 (Wsparcie, w postaci rozłożenia bądź odroczenia, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego). Pomoc musi być udzielona przed dniem 30 czerwca 2021 roku a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022r. 

- pomoc de minimis na dotychczasowych zasadach.

Wnioskując natomiast o ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej należy wskazać, że chodzi o pomoc de minimis .

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, po złożeniu wniosku.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, można przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Miedźna.

We wniosku przedsiębiorca powinien określić zakres żądania – jakie konkretnie należności, w jakiej wysokości i za jaki okres Podatnik chce umorzyć, rozłożyć na raty lub co do których chce odroczyć płatność  tzn. na jaki okres chce odroczyć płatność/na jakie i ile rat płatność ma być rozłożona (wraz z terminem zapłaty tzn. do kiedy chce rozłożyć np. na 5 rat po 50,00 zł płatnych do 25 każdego miesiąca począwszy od miesiąca ……..  ) 

We wniosku kierowanym do organu podatkowego Podatnicy nie powinni ograniczać się wyłącznie do ogólnego powoływania się na np. panująca pandemię. Uzasadnienie powinno wskazywać na konkretne przesłanki indywidualnej sytuacji podatkowej, które przekładać będą się na zasadność przyznania przez organ ulgi. W ramach uzasadnienia należy przedstawić sytuację majątkową podatnika i jego branży, obecny stan przedsiębiorstwa (na czym polega prowadzona działalność gospodarcza, ilu zatrudnia pracowników, jakie zobowiązania ciążą na Podatniku i j firmie (kredyty, leasingi itp., w jaki sposób ograniczenia związane z pandemią wpływają na działalność np. ograniczenie potencjalnych klientów, spadek zainteresowania twoimi usługami/produktami, konieczność przerwy w prowadzeniu działalności ze względu na jej specyfikę etc.) oraz opisać wpływ obecnej sytuacji na jej pogorszenie. Należy wskazać negatywne skutki, jakie z dużym prawdopodobieństwem wystąpią w przypadku nieudzielenia ulgi podatkowej np. utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia, likwidacja działalności.
Przedsiębiorca przygotowując wniosek musi wziąć pod uwagę nie tylko przepisy Ordynacja podatkowa, (Dz.U. z 2020 poz.1325 ze zm.), ale również przepisy regulujące zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom (ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej –Dz.U. z 2020  poz.708 ze zm.).
Mając na uwadze powyższe Podmiot powinien wskazać  o jaki rodzaj pomocy, określonej w art.67b ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik się ubiega. czy jest to ulga która nie stanowi pomocy publicznej, która stanowi pomoc de minimis lub która stanowi pomoc publiczną  

1/ jeżeli wnioskowana będzie pomoc z tytułu pomocy de minimis należy przedłożyć:
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
2/jeżeli wnioskowana będzie pomoc inna niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub w rybołówstwie , pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie.
3/ Ponadto Przedsiębiorca powinien przedłożyć miedzy innymi:
- dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową, tj. wysokość osiąganych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz źródła dochodów lub wysokość poniesionej straty, z wyszczególnieniem wysokości i źródeł przychodów i strukturą kosztów  (karta przychodów i rozchodów, bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz nakładach na środki trwałe),
- sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości ( sprawozdań finansowych nie przekazują przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc covidową)
- dokumentów potwierdzających spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego
- dokumenty wskazujące na znaczne zmniejszenie przychodów w wyniku obowiązujących ograniczeń epidemiologicznych,
- informacje o innych zobowiązaniach podatnika (kredyty bankowe, pożyczki, zobowiązania długoterminowe i zaległe),
- informacje o stanie konta bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- inne dokumenty potwierdzające  opis sytuacji we wniosku.

Wszelkich informacji udziela Referat Podatków i Opłat, tel.: 32 211 62 18 lub 519347283