Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

 1.

Szulc Efekt

Warszawa    

 

1_2020

Petycja Odrębna - procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku.

10.08.2020 r. zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  brak   1_2020
2.

Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody , o której mowa w art. 4 ust.3 ustawy o petycjach

  

2 2020
 Petycja do Wójt/Burmistrz/Prezydent- biorąc pod uwagę powyżej wskazany uzasadniony społecznie interes pro publico bono- przekazał niniejszą petycję wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych i Kierownikom świetlic/placówek wsparcia dziennego- miejscowo właściwym dla Gminy
26.10.2020 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   brak   2 2020