Wójt Gminy Miedźna – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 roku na terenie Gminy Miedźna

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym    w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację       o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Miedźna. Powszechny Spis Rolny odbędzie się od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020 r., natomiast rachmistrze spisowi rozpoczną spis metodą wywiadu bezpośredniego w terminie    od 1 października do 30 listopada 2020 r.

 

KANDYDAT NA RACHMISTRZA TERENOWEGO WINIEN SPEŁNIĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 

1)      być pełnoletnim,

2)      zamieszkiwać na terenie Gminy Miedźna

3)      posiadać co najmniej wykształcenie średnie,

4)      posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

5)      nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 

1)      Kandydat na rachmistrza musi wziąć udział w szkoleniu w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Szkolenia rachmistrzów terenowych obejmować będą część teoretyczną oraz praktyczną, zakończone egzaminem za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

2)      Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby prawidłowo spisanych gospodarstw rolnych.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1)      Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

-        imienia i nazwiska,

-        adresu zamieszkania,

-        nr. telefonu,

-        adresu email

2)      oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna

Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego PSR 2020”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 211 61 96 wew. 18, 29 lub 43

 

Do pobrania:

 

 

Wójt Gminy

 

Jan Słoninka