Wola, dnia 6 maj 2020r.

GOPS.110.1.2020

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego

 

1.      Stanowisko: pracownik socjalny.

 

2.      Wymiar etatu: pełny etat.

 

3.      Warunki pracy: praca biurowa połączona z pracą w terenie, miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli oraz gmina Miedźna

 

4.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

2)      Obywatelstwo polskie.

3)      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4)      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

5)      Znajomość przepisów prawa z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości                      i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego                    i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego, akty wykonawcze w/w ustaw.

 

5.      Wymagania dodatkowe:

1)      inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2)      preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

3)      gotowość podjęcia pracy od zaraz,

4)      samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

5)      odporność na stres,

6)      odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

7)      dyspozycyjność i zaangażowanie,

8)      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

9)      komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10)   prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

 

6.      Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

1.       analiza i ocena zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

2.       praca socjalna,

3.       przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

4.       udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Ośrodka,

5.       uczestniczenie w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej,

6.       pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

7.       inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

8.       opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,

9.       organizacja i rozliczanie prac społecznie użytecznych na terenie Ośrodka.

10.   opracowywanie wewnętrznych procedur działania pracowników Ośrodka, związanych                  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

11.   realizacja procedury „Niebieskie Karty”,

12.   udział w tworzeniu i realizacji programów i projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

13.   diagnozowanie potrzeb i problemów związanych z bezdomnością na terenie Gminy Miedźna przy współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym,

14.   skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w celu realizacji zadań,

15.   udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

16.   inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

 

7.      Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

1) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),

2) podpisane podanie,

3) podpisany życiorys (CV) (obejmujący dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

7) podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

8) podpisane oświadczenie, że kandydat nie figuruje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym.

 

8. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1.      Termin składania dokumentów: do dnia 20.05.2020r.

2.      Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnegow sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego  w terminie do dnia 20.05.2020r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

3.      Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

4.      Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione             o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

5.      Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miedzna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

 

 

Załączniki:

1.    Kwestionariusz osobowy z informacją RODO