Wydział:
Referat Podatków i Opłat

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Składający

Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomością zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy

Termin składania

W terminie do 10 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca

Miejsce składania

Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Nazwa i adres siedziby organu

Wójt Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Uwagi:

Elektroniczna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - znajduje się w linku umieszczonym poniżej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. <<---kliknij aby przejść do deklaracji

Jeżeli chcą Państwo złożyć formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą Państwo zrobić w pełni elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Powyżej znajduje się odnośnik do elektronicznego formularza deklaracji, które zostały udostępnione przez Gminę.Deklaracja musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 235).