Osoba odpowiedzialna:      Joanna Figura          tel.  /32/ 211 61 96  wew. 44   e-mail: promocja@miedzna.pl

Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska należy w szczególności:

1. Koordynacja przygotowania Strategii Gminy

2. Prowadzenie strony internetowej i facebooka gminy

3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostakmi organizacynymi w zakresie planowania i przygotowania materiałów do prmocji gminy

4. Uczestniczenie w prowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami, przeprowadzenia sondaży oraz ankiet wśród mieszkańców

5. Przygotowanie listów okolicznościowych

6. Przygotowanie aktualnych informacji o działaniach gminy dla mieszkańców gminy

7. Współdziałanie z instytucjami kultury i sportu na terenie gminy w zakresie promocji gminy

8. Podejmowanie działań promocyjnych skierownia do mieszkańców Gminy polegających na upowszechnieniu wiedzy o Gminy, jej hitorii, kulturze, zasobach i kierunkach rozwoju