W sprawie:
ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Data uchwały:
2020-01-24

Numer uchwały:
XVII/137/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Miedźna

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego