GOPS.110.3.2019

Wola, dnia 06 listopad 2019r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego 1. Stanowisko: pracownik socjalny.

 2. Wymiar etatu: pełny etat.

 3. Wymagania:

 1. Wykształcenie określone niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

 2. Obywatelstwo polskie.

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 5. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania administracyjnego.


Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

 2. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

 3. gotowość podjęcia pracy od zaraz,

 4. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

 5. odporność na stres,

 6. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

 7. dyspozycyjność i zaangażowanie,

 8. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

 9. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

 10. prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.


Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie oraz analiza indywidualnych potrzeb mieszkańców danego rejonu we współpracy ze specjalistami Zespołu do spraw pomocy specjalistycznej i asysty rodzinnej,

 2. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

 3. prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej w oparciu o „kontrakt socjalny”,

 4. prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej,

 5. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń lub usług Ośrodka,

 6. informowanie o możliwościach korzystania z pomocy, a także kontaktowanie podopiecznych Ośrodka z odpowiednimi placówkami, instytucjami i organizacjami,

 7. realizacja zadań wynikających z innych ustaw, w tym w szczególności z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

 8. uczestniczenie w analizie i ocenie skuteczności stosowanych form pomocy i metod pracy socjalnej,

 9. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb osób i rodzin,

 10. inicjowanie nowych form pracy i pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, prowadzenie dokumentacji środowisk objętych pomocą i realizowanych zadań,

 11. realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, w tym lokalnych i rządowych programów osłonowych,

 12. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 13. opracowywanie i przedkładanie danych właściwym komórkom organizacyjnym, w celach analitycznych i statystycznych,

 14. organizacja i rozliczanie prac społecznie użytecznych na terenie Ośrodka.

 15. opracowywanie wewnętrznych procedur działania pracowników Ośrodka, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

 16. realizacja procedury „Niebieskiej Karty”,

 17. współdziałanie z pracownikami prowadzącymi rodziny z problemem przemocy domowej oraz monitoring podejmowanych przez nich działań, a także przekazywanie informacji na temat aktów prawnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 18. poradnictwo merytoryczne dla pracowników Ośrodka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 19. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zgodnie z wewnętrznymi procedurami działania,

 20. udział w tworzeniu i realizacji programów i projektów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 21. udział w organizowaniu szkoleń, realizacji kampanii informacyjno - edukacyjnych, oraz akcji profilaktycznych,

 22. generowanie danych do sprawozdań z realizacji programów,

 23. przekazywanie pracownikom merytorycznym Ośrodka informacji na temat miejsc i form świadczonej tam pomocy dla uczestników przemocy w rodzinie,

 24. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych pracowników Ośrodka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 25. diagnozowanie potrzeb i problemów związanych z bezdomnością na terenie Gminy Miedźna przy współpracy z organizacjami i instytucjami prowadzącymi działania na rzecz pomocy osobom bezdomnym,

 26. prowadzenie pracy socjalnej z osobami bezdomnymi, deklarującymi gotowość do współpracy w zakresie rozwiazywania ich indywidualnych problemów, w szczególności w zakresie uzyskania prawa do lokali mieszkalnych,

 27. monitorowanie miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne,

 28. zapewnienie mieszkańcom miasta usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

 29. kierowanie i umieszczanie w domach pomocy społecznej,

 30. naliczanie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób zobowiązanych do jej ponoszenia,

 31. przygotowywanie projektów umów dla osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej

 32. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.


Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (bez zdjęcia) dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),

 2. podpisane własnoręcznie podanie,

 3. podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

 5. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy,

 7. podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


 1. Termin składania dokumentów: 19 listopad 2019r.

 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnegoplus „imię i nazwisko” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego plus „imię i nazwisko” w terminie do 19 listopada 2019r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki). Nie ma możliwości składania oferty pocztą elektroniczną.

 4. Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miedzna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.


Kierownik GOPS w Miedźnej z/s w Woli zastrzega sobie prawo odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Załączniki:

    1. Kwestionariusz osobowy z informacją RODO