Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTORA

w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.      Wymiar etatu: pełny etat.

2.      Wykształcenie: wyższe administracyjne lub średnie oraz 5 letni staż pracy w administracji publicznej.

3.      Warunki pracy: praca administracyjno – biurowa, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem, praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, częsty i bezpośredni kontakt z klientem oraz pracownikami GOPS.

4.      Usytuowanie stanowiska pracy: 43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1.

5.      Wynagrodzenie: zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

6.      Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem.

 

Zakres realizowanych zadań na stanowisku:

1.      przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

2.      udzielanie informacji klientom Ośrodka z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

3.      wprowadzanie przyjętych wniosków do systemu komputerowego, obsługa systemu komputerowego „Świadczenia Rodzinne",

4.      prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

5.      przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

6.      sporządzanie list wypłat świadczeń,

7.      współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

8.      prowadzenie odwołań od decyzji,

9.      prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,

10.  sporządzanie sprawozdań z zakresu z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

11.  obsługa kancelaryjna świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia dobry start oraz zasiłków dla opiekunów,

12.  obsługa urządzeń biurowych,

13.  inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe administracyjne lub średnie oraz 5 letni staż pracy w administracji publicznej.

2.      znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:

·         ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

·         rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”,

·         ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

·         ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

·         ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

·         ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

·         ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

3.      znajomość zasad opodatkowania przychodów od osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,

4.      umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,

5.      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6.      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7.      cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

8.      obywatelstwo polskie.

 

Wymagania dodatkowe:

1.      inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

2.      gotowość podjęcia pracy od zaraz,

3.      samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,

4.      odporność na stres,

5.      odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

6.      dyspozycyjność i zaangażowanie,

7.      umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,

8.      doświadczenie zawodowe potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na opisanym stanowisku pracy,

9.      komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,

10.  operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Miedźnej z/s w Woli w miesiącu wrześniu 2019 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

1.      podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (bez zdjęcia) dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania),

2.      podpisane własnoręcznie podanie,

3.      podpisany życiorys (CV) (obejmujące dane wymienione w art. 221 Kodeksu pracy),

4.      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,

5.      podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      podpisane własnoręcznie oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7.      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1.      Termin składania dokumentów: 12 listopad 2019r.

2.      Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Nabór na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnegoplus „imię i nazwisko” w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w godzinach pracy Ośrodka lub przesłać pocztą z dopiskiem NIE OTWIERAĆ – OFERTA „Nabór na stanowisko inspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnegoplus „imię i nazwisko”  w terminie do 12 listopada 2019r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.

3.      Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki). Nie ma możliwości składania oferty pocztą elektroniczną.

4.      Osoby, które zostaną dopuszczone do II etapu rekrutacji zostaną powiadomione pisemnie listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru o jego terminie.

5.      Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miedzna.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.