Wola, 22.10.2019 r.

 DYREKTOR ZESPOŁU OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEDŹNEJ Z S. W WOLI

ogłasza nabór na wolne stanowisko

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

(umowa na czas określony, docelowo- nieokreślony)

w wymiarze 1/2 etatu

MIEJSCE PRACY: Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli

STANOWISKO: Referent ds. administracyjnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe.

 2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym edytora tekstu oraz arkusza kalkulacyjnego.

 3. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 4. Nieposzlakowana opinia.

 5. Posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 6. Obywatelstwo polskie.


WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: administracja.

 2. Preferowane minimum dwuletnie doświadczenie w pracy biurowej.

 3. Znajomość przepisów prawa: instrukcja kancelaryjna, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa prawo oświatowe.


CZĘŚCIOWY ZAKRES ZADAŃ NA WW. STANOWISKU:

 1. Prowadzenie i obsługa sekretariatu, w tym:
  - wykonywanie czynności związanych z korespondencją przychodzącą oraz wychodzącą,
  - organizacja i obsługa spotkań oraz narad a także wyjazdów służbowych dyrektora,
  - prowadzenie terminarza spotkań dyrektora,
  - przyjmowanie i przekierowywanie rozmów telefonicznych.

 2. Zaopatrzenie jednostki w materiały biurowe, sprzęt, środki czystości, a także prowadzenie ewidencji w tym zakresie (w tym inicjowanie utylizacji zużytego sprzętu).

 3. Dbanie o utrzymanie w sprawności urządzeń biurowych.

 4. Zapewnienie podstawowej obsługi administracyjno-biurowej w tym kserowanie dokumentów, segregacja dokumentów, sporządzanie projektów pism na potrzeby Dyrektora.

 5. Prowadzenie ewidencji, rejestrów obowiązujących w jednostce.

 6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz pełnej dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

 7. Wykonywanie czynności związanych z rejestrem pieczęci urzędowych.

 8. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem składnicy akt w jednostce, w tym: przejmowanie zarchiwizowanych dokumentów, prowadzenie ewidencji, udostępnianie akt na wniosek, inicjowanie brakowania dokumentacji, współpraca z archiwum państwowym.

 9. Prowadzenie zbioru aktów prawa lokalnego i przekazywanie ich pracownikom oraz odpowiedzialnym za ich wykonanie jednostkom.

 10. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników i ich przedkładanie Wójtowi Gminy Miedźna.

 11. Sporządzanie dokumentacji wnioskującej oraz rozliczającej środki pozyskane na zakup podręczników,

INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:
Praca w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli na parterze. Budynek jest wyposażony w windę. Bezpieczne warunki pracy. W pomieszczeniu znajduje się typowe wyposażenie biurowe. Stanowisko związane z pracą przy komputerze, praca z klientem. 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1. CV oraz list motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dokumentów potwierdzających:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) dodatkowe kwalifikacje.
5. Oświadczenia kandydata o:
a) korzystaniu w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,
b) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
c) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
d) tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty należy składać (lub przesłać) w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją „nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent” w terminie do dnia 04.11.2019 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli (ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola).

INNE INFORMACJE:
Przy naborze na stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na analizie formalnej złożonej przez kandydata dokumentacji oraz rozmowie kwalifikacyjnej w przypadku kandydatów spełniających wymagania formalne. 
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.zoiw.miedzna.pl/bip/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli