Osoba odpowiedzialna:      Maśka Iwona          tel.  /32/ 211 61 96  wew. 26   e-mail:iod@miedzna.pl

Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska należy w szczególności:

1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.

3. Prowadzenie działań zwiększających świadomość dotyczącą ochrony danych osobowych: szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.

4. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

5. Współpraca z organem nadzorczym.

6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

7. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy prawa.

8. Prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.