Pracownicy referatu

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Danuta Komraus

Kierownik

tel. /32/ 211 61 96 wew. 29

 

Barbara Tyrna

Starszy inspektor

tel. /32/ 211 61 96 wew. 43

e-mail: os@miedzna.pl

 

 

 

Barbara Chybiorz

Podinspektor

tel. /32/ 211 61 96 wew. 24

e-mail: odpady@miedzna.pl

Edyta Wojciech

Podinspektor

tel. /32/ 211 61 96 wew. 29

 

 

Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 w zakresie gospodarki komunalnej:

 1.      Udzielanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.      dokonywanie analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

3.      Opiniowanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie.

4.      Nadzorowanie i kontrola w terenie funkcjonowania oświetlenia ulicznego, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach.

5.      Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem komunikacji zbiorowej w granicach administracyjnych gminy.

6.      Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

7.      Sprawowanie opieki nad grobami wojennymi stanowiącymi miejsca pamięci narodowej.

8.      Prowadzenie nadzoru nad czynnościami administracyjnymi, eksploatacyjnymi i technicznymi utrzymania cmentarzy komunalnych.

9.      Przygotowanie projektów uchwał w sprawie wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

10.  Prowadzenie spraw związanych z mieszkaniowym zasobem gminy.

11.  Prowadzenie nadzoru nad administrowaniem obiektów komunalnych.

12.  Występowanie w toczących się postępowaniach sądowych dotyczących wypłaty odszkodowań z tytułu niedostarczonych lokali socjalnych.

 

 w zakresie ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko:

 1.      Opracowywanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska.

2.      Przygotowywanie opinii do projektów aktów prawa miejscowego w zakresie ochrony powietrza.

3.      Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń instalacji, których eksploatacja nie wymaga uzyskania pozwolenia.

4.      Prowadzenie postępowań w sprawie nakazania posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

5.      Przygotowywanie opinii do projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz planu gospodarki odpadami wydobywczymi.

6.      Ustalanie wysokości opłaty na rzecz gminy w celu wyrejestrowania pojazdu w przypadku dokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmian z zakresie prawa własności.

7.      Weryfikacja wniosków o udzielanie dotacji celowych na zadania z zakresu ochrony środowiska oraz ich rozliczanie.

8.      Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu urzędu.

9.      Prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

w zakresie rolnictwa, łowiectwa i ochrony zwierząt:

 1.        Współdziałanie ze służbami doradczymi rolnictwa, izbami rolniczymi oraz ośrodkami doradztwa rolniczego w zakresie szkoleń, programów pomocowych oraz szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

2.        Przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenia gospodarstwa rolnego.

3.        Przygotowywanie zaświadczeń o okresach pracy w gospodarstwie rolnym.

4.        Przygotowanie decyzji dotyczących zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy agresywnej.

5.        Przygotowywanie rozstrzygnięć w przedmiocie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi z powodu złego traktowania.

6.        Przygotowanie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

7.        Organizacja działań dotyczących usuwania zjawiska bezdomności zwierząt,

8.        Przygotowywanie opinii do umów w zakresie dzierżawy obwodów łowieckich.

9.        Przyjmowanie zgłoszeń o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt wolno żyjących.

10.    Współdziałanie w procesie zatwierdzania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

11.    Przygotowywanie decyzji zezwalających na uprawę maku lub konopi włóknistych.

12.    Prowadzenie spraw związanych z nakazaniem wykonania odpowiednich zabiegów agrotechnicznych w przypadku nieprzestrzegania przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

13.    Przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów kwarantannowych.

 

w zakresie ochrony przyrody:

 1.        Przygotowanie decyzji na usuwanie drzew i krzewów.

2.        Przygotowanie decyzji ustalającej wysokość kary administracyjnej za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia lub zgłoszenia.

3.        Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, złomów i wywrotów.

4.        Przyjmowanie wniosków oraz przygotowywanie uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody oraz użytku ekologicznego.

 

w zakresie ustawy Prawo wodne:

 1.         Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem stosunków wodnych.

2.         Weryfikacja wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Miedźna.

 

w zakresie Prawa geologicznego i górniczego:

 1.         Przygotowanie opinii oraz uzgodnień dla organów administracji geologicznej i górniczej w związku z toczącymi się postępowaniami z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

2.         Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych.

3.         Przyjmowanie informacji dotyczących opłat eksploatacyjnych.

 

w zakresie utrzymania czystości i porządku:

 1.         Opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

2.         Przygotowywanie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, ochrony przed bezdomnością zwierząt.

3.         Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi.

4.         Realizacja zadań związanych z systemem gospodarki odpadami na terenie gminy Miedźna.

5.         Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

6.         Nadzorowanie działalności przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.