Symbol:
I etap - GPN.6831.1.
II etap - GPN.6831.2.


Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o "Gospodarce nieruchomościami" (Dz. U. z 2020r. poz. 121, art. 92-99),
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. (Dz. U. nr 268, poz. 2663)


Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
Załatwienie w terminie do 30 dni


Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Uwagi:
Wnioski o podział nieruchomości do pobrania poniżej.

Załączniki do wniosków:

I etap - postanowienie:

1.dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z KW)
2. aktualny wypis z rejestru gruntów
3.decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku
4. wstępny projekt podziału, sporządzony na kopii mapy zasadniczej z nakładką ewidencyjną, za wyjątkiem podziałów o których mowa w art.95 u O. G. N.
5. orientacja

II etap - decyzja

1. mapa projektu podziału z wykazem zmian gruntowych (ilość egzemplarzy równa ilości właścicieli +3), - z wpisaną podstawą prawną podziału,
2. protokół z przyjęcia granic nieruchomości opatrzony klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pszczynie

Dokumenty