Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Miedźna ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

                  

  Wójt Gminy Miedźna

ogłasza IV publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej

w Górze przy ul. Pszczyńskiej.

Oznaczenie działki

wg. katastru nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej

 

Powierzchnia nieruchomości

 

Położenie

 

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

(do ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%)

 

 

 

 

 

 

387/42

 

 

 

KA1P

/00032127/6

 

 

 

0,0821 ha

 

 

 

Góra

ul. Pszczyńska

 

Nieruchomość

niezabudowana, położona w Górze przy drodze wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej, posiada dostęp do sieci uzbrojenia w zakresie: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej, oraz energii elektrycznej.

Działka posiada decyzję ustalającą warunki zabudowy

dla inwestycji „ Budowa budynku mieszkalno – usługowego na działce 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej”. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich i jest wolna od zobowiązań.

 

 

 

 

60 000,00 zł

 

1.            Przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 14.12.2018r. o godzinie 1200 w         budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

2.            Wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do 10.12.2018r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000  1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

3.            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a  pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania,    zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4.            Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji           Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

?   osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,

?   reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,

?   pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,

?   osoby prawne  - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,

?   cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2018r. poz. 2278).

5.            O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić               mniej niż 1%        ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do           wylicytowanej w przetargu              ceny dolicza się podatek Vat.

6.            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia        umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega    zwrotowi.

7.            Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego, oraz opłaty sądowej ponosi nabywca    nieruchomości.

8.            Wójt Gminy Miedźna zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

 

 

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej,  Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (032) 211-61-60 wew. 20 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/.

Załączniki

pszczyńska (905.6kB)    
Wyniki przetargu - Góra (493.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marek Brol
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marek Brol
Data wprowadzenia:2018-11-09 13:44:05
Opublikował:Marek Brol
Data publikacji:2018-11-09 13:45:45
Ostatnia zmiana:2018-12-18 14:52:38
Ilość wyświetleń:384