Zamknij okno Drukuj dokument

Zapytanie ofertowe IR.271.1.13.2018 Wymiana drewnianych elementów mostu "Wójtowego" w Woli

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Miedźna, dnia 09.02.2018r.
Sprawa nr IR.271.1.13.2018 

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 € (netto)
GMINA MIEDŹNA
zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
Wymiana drewnianych elementów mostu „Wójtowego” w Woli

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia  jest modernizacja drewnianego obiektu mostowego 3-przęsłowego o długości 41,0m, szer. 7,10m. Modernizacja ta przewiduje:
- zabezpieczenie robót,
- wymianę drewnianych poprzecznic,
- wymianę drewnianego pokładu dolnego z bali gr. 10cm,
- wymianę pokładu górnego z desek gr. 5cm,
- podwyższenie częściowe balustrady stalowej do wys. 1,20m wraz z malowaniem,
- malowanie elementów stalowych – półek górnych dźwigarów oraz stalowych poprzecznic.
Modernizacja obiektu polega na odtworzeniu stanu istniejącego mostu.
1.1.Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
1.2.Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie w celu zapoznania się warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uwzględnieniu wszelkich niezbędnych kosztów.
2.TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 26.02.2018r. do godz. 12:00.
3.MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
-Kancelaria Główna lub
-adres e-mail: urzad@miedzna.pl
4.FORMA SKŁADANIA OFERT
4.1.Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub też dostarczona osobiście w wersji papierowej lub przesłana pocztą elektroniczną na adres: urzad@miedzna.pl
4.2.Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4.3.Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej, która będzie obejmować całość zadania.
4.4.Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.5.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.6.Oferty złożone przez oferenta nie spełniające warunków zapytania ofertowego zostaną odrzucone.
4.7.Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  swoją ofertę.
4.8.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4.9.Termin związania ofertą wynosi 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert
5.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
5.1.Termin realizacji zadania do 30.06.2018r
6.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1.Posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na modernizacji obiektu mostowego.
6.2.Wykonawca zobowiązany będzie udzielić Zamawiającemu, co najmniej  60-miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót.
6.3.Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia przyjętej do realizacji.
7.KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%.
8.INNE POSTANOWIENIA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania.
9.INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE NA TEMAT ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE SĄ:

W Referacie Inwestycji i Remontów, pod numerem telefonu 32 211 63 38 lub pod adresem e-mail: inwestycje@miedzna.pl oraz na stronie internetowej: www.bip.miedźna.pl. Osoby do kontaktów:
Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Marek Woszczyna
Inspektor Aldona Donotek
10.ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 Wykaz wykonanych robót 
Załącznik nr 3 Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 4 Przedmiar robót
Załącznik nr 5 SSTWiOR

Załączniki

Zapytanie ofertowe (74.9kB)    
Dokumentacja (728.7kB)    
Modernizacja mostu Wójtowego w Woli - przedmiar robót (31.3kB)    
Specyfikacje techniczne (178.3kB)    
Zapytanie ofertowe - zmiana (74.5kB)    
Zalącznik nr 1 Formularz ofertowy (279.5kB)    
Załącznik nr 2 (18.2kB)    
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (44.1kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Miedźna - Bogdan Taranowski
Źródło informacji:Aldona Donotek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aldona Donotek
Data wprowadzenia:2018-02-09 09:52:32
Opublikował:Aldona Donotek
Data publikacji:2018-02-09 10:12:16
Ostatnia zmiana:2018-02-26 14:36:05
Ilość wyświetleń:485