Zamknij okno Drukuj dokument

Wójt Gminy Miedźna ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej

                                                                                                                                      

  Wójt Gminy Miedźna

ogłasza I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Woli przy ul. Międzyrzeckiej

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Działka oznaczona numerem: 483/44  o powierzchni 0,0540 ha, położona w Woli przy ul. Międzyrzeckiej, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Pszczynie pod nr KA1P/00038081/3. Działka obejmuje kształtem zbliżony do trójkąta obszar, w jej sąsiedztwie przebiegają sieci uzbrojenia: woda, energia elektryczna oraz kanalizacja sanitarna.

W 2015r. Gmina Miedźna wydała zgodę spółce TAURON Dystrybucja S.A. na budowę na przedmiotowej działce stacji transformatorowej (załącznik do ogłoszenia o przetargu). Działka zostaje przeznaczona do zbycia wraz z tym warunkiem, oraz koniecznością ustanowienia na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. służebności przesyłu przez przyszłego nabywcę działki. Na część nieruchomości (powierzchnia 12m2) zawarta została umowa dzierżawy która obowiązuje do 31.12.2018r. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miedźna nr XLIII/359/2006 z dnia 06.06.2006r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu pomiędzy ul. Pszczyńską i Międzyrzecką w Woli, przedmiotowa działka położona jest prawie w całości ona obszarze objętym oznaczeniem 2.U – tereny zabudowy usługowej, oraz w pozostałej części na terenie oznaczonym symbolem 6.KDZ -tereny dróg publicznych. Cały obszar działki położony jest poza linią nieprzekraczalnej zabudowy, co wyklucza jej samodzielną zabudowę.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 27 000,00 zł.

Do podanej ceny wywoławczej zostanie doliczony obowiązujący podatek Vat 23%.

1. Przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 16.03.2018r.  o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Gminy Miedźna przy ul. Wiejskiej 131, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna.

2. Wadium w wysokości5 000,00 zł(słownie:pięć tysięcy złotych00/100)należy wnieść w pieniądzu do 12.03.2018r. na konto Urzędu Gminy Miedźna – Bank Spółdzielczy w Miedźnej nr 04 8446 0006 2001 0000 1179 0006. Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna. Przy dokonywaniu wpłaty wadium należy podać numer działki.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od daty odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

4.Przed otwarciem przetargu osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium oraz następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dowód osobisty lub paszport,
  • reprezentanci osoby prawnej – dokument tożsamości oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej,
  • pełnomocnicy – dokument tożsamości oraz oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie przetargu,
  • osoby prawne  - aktualny odpis z właściwego rejestru, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby,
  • cudzoziemcy - stosowne zezwolenie wynikające z ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278)

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, ze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, Wójt Gminy Miedźna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Miedźna w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia, telefonicznie (32) 211-61-60 wew. 56 lub na stronie http://bip.miedzna.pl/

 

Załączniki

Ogłoszenie przetargu (1.1MB)    
Załącznik nr 1 (653.5kB)    
Wyniki przetargu (476.6kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2018-02-08 12:57:47
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2018-02-08 14:21:31
Ostatnia zmiana:2018-03-26 15:15:02
Ilość wyświetleń:1287