Zamknij okno Drukuj dokument

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji na najem samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku nr 35 przy ul. Lipowej w Woli

 

Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a

I Ustny Przetarg Nieograniczony w formie licytacji

 

na najem samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w budynku nr 35 przy ul. Lipowej w Woli o powierzchni użytkowej 51,88 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 2,10 m2 zapisanego jako własność Gminy Miedźna w KA1P/00075173/6 Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna w dniu 24.10.2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej urzędu.

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  6,00 zł za 1 m2 powierzchni mieszkalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego.

Wysokość postąpienia w licytacji wynosi 10 % ceny wywoławczej 1 m2 powierzchni mieszkalnej.

Wysokość czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza określona została w Zarządzeniu nr 117/2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 24.08.2016r. w sprawie wysokości minimalnej miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego  usytuowanego w Woli przy ul. Lipowej 35/2, 43-225 Wola stanowiącego gminne mienie komunalne.

Oprócz czynszu Najemca ponosi wszystkie opłaty niezależne od Wynajmującego z tytułu  zużycia zimnej wody, podgrzania wody, odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów komunalnych, co, podatku od nieruchomości (wspólne części), użytkownie wieczyste (wspólne części), abonament za licznik główny zimnej wody, legalizację wodomierza, fundusz remontowy, fundusz remontowy nieruchomości i inne wykazane w „Miesięcznej wysokości opłaty za użytkowanie lokalu mieszkalnego w Woli przy ul. Lipowej 35/2 przekazywanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wola”.  

Rozliczenie zaliczek z tytułu opłat niezależnych od Wynajmującego następować będzie na zasadach obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej Wola, ul. Lipowa 7, 43-225 Wola.

Przed zawarciem umowy najmu uczestnik, który wygrał przetarg zobowiązany jest do wpłaty kaucji zabezpieczającej roszczenia wynajmującego w wysokości 3-krotnego czynszu najmu uzyskanego w postępowaniu przetargowym.

Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.

Pozostałe opłaty niezależne od Wynajmującego oraz rozliczenie zaliczek płatne do 10-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym gmina otrzymała od Spółdzielni Mieszkaniowej Wola naliczenie miesięcznej wysokości za użytkowanie lokalu mieszkalnego oraz rozliczenie zaliczek bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna.

Zasady aktualizacji opłat: zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2014r. poz. 150 z późniejszymi zmianami).

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nie przystąpienia do podpisania umowy najmu w ww. terminie osoba wygrywająca przetarg traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Termin zagospodarowania lokalu mieszkalnego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 342,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 21.10.2016r.

Za dzień wpłacenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku z kwotą wpłaty na koncie Urzędu Gminy Miedźna.

Regulamin przetargu stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.96.2016 Wójta Gminy Miedźna z dnia 19.07.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne
oraz Regulaminu przeprowadzania ustnych przetargów nieograniczonych w formie licytacji na najem lokali mieszkalnych stanowiących gminne mienie komunalne i dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miedźna oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna pokój nr 21 lub telefonicznie pod nr: /32/ 211 61 96  i  /32/ 211 61 60 wew. 29 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (poniedziałek od 7.30 do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00).

 

Załączniki

Przetarg_ ul.Lipowa 35 Wola (240.4kB)    
Wynik przetargu (44.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kret
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kret
Data wprowadzenia:2016-09-21 14:32:20
Opublikował:Magdalena Kret
Data publikacji:2016-09-21 14:41:43
Ostatnia zmiana:2016-10-24 16:53:25
Ilość wyświetleń:576